Trong thời gian dịch covid-19, mình vừa học vừa build một số ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ python và Django. Một phần để giết thời gian, một phần để học hỏi thêm.Mình có để link source and demo bên dư

Stop Admin Weblogic Open and Edit file setDomainEnv.sh 12345678910111213141516171819JAVA_OPTIONS="${JAVA_OPTIONS} -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8888 -Dco