Note: upgrade Jdeveloper from version 12.1.3 to 12.2.1

Một số lưu ý khi nâng cấp bảng jdeveloper từ 12.1.3 lên 12.2.1

  1. Sử dụng java 8 thay cho java 7. Sau khi cấu hình xong, bạn phải sửa lại đường dẫn java 8 trong file
    /u02/../bin/ setDomainEnv.sh and /u01/../fm1213/oracle_common/common/bin/commEnv.sh
  2. Cấu hình Replication Http Session Cho cluster
  3. Làm theo đúng hướng dẫn và sửa lại file java sử dụng session bằng cách implements Serializes
  4. Bật chế độ -Dweblogic.jdbc.remoteEnabled=false->true nếu chưa bật

Happy coding. =))